contract

contract

This contract is applicable to Romanian citizens only and is in Romanian language. As per Romanian law, it is mandatory for the contract to be visible on the travel agency’s webside.

CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE

CĂLĂTORIE CATRE PERSOANE FIZICE

Numărul ………….. din data de ……………….

Părțile contractante:

Societatea THE TRAVELING TULIP SRL., cu sediul în Ploiești, Aleea Cirezarilor, nr. 3, județul Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/2554/2018, CUI 39561181, cont bancar RO93INGB0000999908067697, deschis la ING Bank România, titulară a licenței de turism nr. 1900, din 22.12.2020, pentru Agenția: The Traveling Tulip, reprezentată legal prin Administrator, Iulia – Alexandra Fălcuțescu, denumită în continuare Agenția,

și

călătorul/reprezentantul călătorului,

<Nume> <Prenume>, cu domiciliu în <Localitate>, <Judet/Sector>, str. <Strada>, nr. <Nr.>, bl.<Bl.>, ap. <Apartament>, identificat cu CI seria <Serie CI/Pasaport>, nr. <Nr. CI/Pasaport>, eliberata de <Institutie eliberare CI/Pasaport>, la data de <Data eliberare CI/Pasaport>, telefon <Telefon>, e-mail <E-mail>,

Au convenit la încheierea prezentului contract.

 1. Obiectul contractului

1.1 Îl constituie vânzarea de către Agenție a următorului pachet de servicii de călătorie/serviciu de călătorie: …………………………………………………………. și eliberarea eliberarea documentelor de plată și călătorie.

1.2 Prezentul contract-cadru se completează cu aspectele prezentate pe website-ul Agenției, corespunzător evenimentului ales de călător / în anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.

 1. Încheierea contractului

2.1 Contractul se consideră încheiat în momentul în care Agenția a transmis călătorului/reprezentantului călătorului, pe un suport durabil, confirmarea comenzii transmisă de acesta.

2.2 Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

 1. Prețul contractului și modalități de plată

3.1 Prețul pachetului de servicii de călătorie/serviciului de călătorie unic aferente contractului este de ………………… și se compune din costul serviciilor de călătorie efective și comisionul Agenției. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat pe site-ul agenției, în alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

În cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil, costurile suplimentare vor fi suportate de călător care își asumă răspunderea pentru plata acestor costuri.

3.2 Modalități de plată:

3.2.1 La încheierea contractului, Agenția va solicita după caz, plata integrală a evenimentului sau un avans, reprezentând o parte din prețul acestuia, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul contract.

3.2.2 În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face înainte de termenul specificat pe site-ul agenției sau pe pagina de Facebook a acesteia. Neplata sumei rămase, în termenele stipulate atrage anularea prezentului contract și pierderea sumelor achitate în avans.

3.2.3 Plata serviciilor de călătorie aferente contractului se poate efectua în RON la cursul de referință al BNR din ziua emiterii facturii, EUR sau USD. De asemenea, plata serviciilor de călătorie se poate efectua prin vouchere de vacanță.

3.2.4 În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță, Agenția îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare egala sau mai mare, față de pachetul achiziționat initial, din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.

3.2.5 Conform O.U.G. nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, agenția de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanță (în format fizic – hartie) pot fi restituite călătorului de către agenția de turism, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță, conform procedurii legale stabilite prin H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță. In cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie achitat cu un card pentru vouchere de vacanta, sumele folosite nu pot fi restituite in numerar conform procedurii legale amintite mai sus.

3.2.6 Pachetul de servicii de călătorie, care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță, va cuprinde servicii de cazare (minim și care sunt obligatorii conform actelor normative mai sus amintite), alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, toate având locul de desfășurare pe teritoriul României.

 1. Drepturile si obligațiile Agenției

4.1 În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare este contrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (de exemplu; serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare), precum și cerințele speciale ale călătorului acceptate în prealabil de Agenție, călătorul are posibilitatea ca, într-un termen de 5 zile să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

4.2 Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau diminuării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau diminuărilor de preț ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:

(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; sau

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 14/30 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.3 În cazul în care, după începerea călătoriei, o parte importantă din serviciile de călătorie prevăzute în contract nu este realizată, sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei fără majorarea prețului, respectiv serviciile de călătorie oferite să fie pe cât posibil de aceeași calitate și cantitate;
b) să restituie călătorului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile de călătorie achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei;
c) în cazul în care nu pot fi oferite călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al călătorului la locul de plecare și, după caz, despăgubirea, reprezentând contravaloarea serviciilor neprestate.

4.4 Agenția este răspunzătoare pentru bună executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim de participanți. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.
c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.5 În cazul în care se amână sau se anulează un anumit eveniment din motive care nu sunt imputabile nici călătorului nici agenției, există 3 posibilități de alocare a sumei achitate:
a) În cazul amânării evenimentului pentru o altă perioadă, suma achitată se poate aloca pentru evenimentul din acea perioadă cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul s-a modificat sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul a scăzut;
b)Contravaloarea achitată se poate folosi pentru achiziționarea altor servicii ale Agenției, cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul serviciilor dorite este mai mare, sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mic;
c)Banii se pot recupera integral în termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării contului bancar pentru returnarea contravalorii evenimentului.

4.6 Agenția are obligația să furnizeze călătorului prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, mesaj pe Facebook, sms etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de dată plecării, următoarele informații:
a) ora și locul plecării;
b) echipamentul necesar;
c) un număr de apel care să îi permită contactarea Agenției;
d) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

4.7 Agenția parte în contract este obligată să acorde prompt asistență călătorului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenție.

4.8 Agenția este obligată să informeze persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.9 Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.

4.10 În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenția acordă călătorului o reducere adecvată a preţului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

4.11 Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu art. 4.9 din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

4.12 În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de sistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de călătorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

 1. Drepturile si obligațiile călătorului

5.1 În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătorie, acesta poate:
a) să-și exercite dreptul de retragere, de care poate beneficia după cum urmează:

 • 100 % din suma totală pentru anulările solicitate cu mai mult de 30 de zile înainte de data începerii serviciului de călătorie
 • 40 % din suma totală pentru anulările solicitate în termen de 6 – 14 zile înainte de data începerii serviciului de călătorie
 • 0% din suma totală pentru anulările solicitate în termen de 0 – 5 zile înainte de data începerii serviciului de călătorie

Dreptul de retragere trebuie să fie exprimat neechivoc de către călător, cu informarea Agenției prin e-mail. În situația exercitării dreptului de retragere, Agenția are obligația de a rambursa călătorului toate sumele primite, fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată cu privire la decizia de retragere.

Pentru serviciile de călătorie achitate prin carduri/tichete de vacanță emise de Sodexo România, Up România și Edenred România, nu este posibilă rambursarea în numerar a contravalorii serviciilor achitate. Serviciile de călătorie vor fi reprogramate, în funcție de disponibilitatea călătorului și a furnizorilor implicați în desfășurarea respectivelor servicii de călătorie.

 1. b) să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța Agenția prin e-mail cu cel puțin 10 zile înaintea datei de plecare.

5.2 În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, călătorul poate rezilia/denunța unilateral contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată de către Agenție a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.3 Călătorul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. IV pct. 4.1. privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplică cauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.4. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denunțarea unilaterală contractului fără plata penalităților sau
b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.4 În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.1., se consideră că toate modificările au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.5 În cazul în care călătorul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul pct. 5.3. sau Agenţia anulează călătoria înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.6 În toate cazurile menţionate la pct. 5.5., călătorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat pe site-ul Agenției, corespunzător fiecărui eveniment în parte, iar Agenţia a informat în scris călătorul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.4. lit. b);
c) anularea s-a făcut din vina călătorului.

5.7 Călătorul are dreptul să înceteze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care încetarea îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii de călătorie contractat.

Prin excepție, călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație, circumstanțe survenite după încheierea contractului și dovedite prin înscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comerț și Industrie a României sau orice alt mijloc de probă.

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat completată și modificată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu referire la perioada executării pachetului de servicii de călătorie (ce presupune, însă fără a se limita la: obligativitatea purtării măștii de protecție, aplicarea măsurilor de carantină, prezentarea unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, etc.) nu reprezintă o circumstanță inevitabilă si extraordinară și/sau caz de forță majoră și nu poate fi considerată un motiv de încetare a contractului privind pachetul de servicii de călătorie, nefiind aplicabile prevederile art. 5.7, alin. 1.

5.8 În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenţia va rezolva cerinţele călătorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către călător.

Dacă călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.9 Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.10 Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.11 Călătorul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în strictă responsabilitate a prestatorului local, iar agenția de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.12 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la condițiile de călătorie (de ex. necesitatea obținerii vizei, necesitatea de a avea pașaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.13 Agenția de turism recomandă călătorilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de plecare (orar de plecare, loc de întâlnire, etc.).

5.14 În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. In cazul in care pachetul de servicii este achizitionat de o persoana juridica, aceasta se obliga sa comunice turistilor drepturile si obligatiile acestora in conformitate cu prezentul contract.

5.15 Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

5.16 Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.17 În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în țara de origine și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.18 Călătorul are obligația:
a) să respecte itinerariul recomandat și să nu se abată de la traseul stabilit de organizatori;
b) să respecte indicațiile organizatorilor și să aibă un comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite în timpul desfășurării evenimentului (turiștii, șoferii, angajații punctelor de atracție turistică, angajații punctelor de cazare etc);
c) să nu consume băuturi alcoolice pe traseu sau alte substanțe interzise de lege, să nu fumeze în mijloacele de transport, în locurile publice închise unde nu este permis fumatul, nici în timpul desfășurării activităților specifice turismului montan;
d) să nu distrugă bunurile existente în mijloacele de transport, la locul de cazare sau cele întâlnite la vizitarea atracțiilor turistice, să nu arunce resturi alimentare, ambalaje sau orice alte materiale care nu sunt biodegradabile în afara locurilor special amenajate;
e) să înștiințeze organizatorii în cazul apariției oricăror probleme apărute în timpul desfășurării evenimentelor și să nu efectueze acțiuni care necesită efort fizic în cazul apariției problemelor medicale. În cazul în care există condiții medicale preexistente, care ar putea afecta participarea călătorului la eveniment, călătorul este obligat să anunțe agenția înainte de plecarea în calatorie.

5.19 În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 12,00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului. În funcție de destinație, orele de intrare, respectiv ieșire, se pot modifica și sunt decise de unitatea hotelieră.

 1. 6. Reclamații

6.1 În cazul în care călătorul este nemulțumit de serviciile de călătorie primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenției The Traveling Tulip sunt:

Telefon: 0722 463 622

E-mail: office@thetravelingtulip.ro

6.2 Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii de călătorie vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, călătorul va trimite Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice călătorului despăgubirile care i se cuvin, după caz. Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal. Nu vor fi acceptate reclamațiile făcute în numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agenția nu a fost informată în scris la data producerii evenimentului.

 1. Asigurări

7.1 Conform prevederilor OG nr. 2/2018 și ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, călătorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta în legătură cu pachetele de servicii de călătorie, în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și în legătură cu serviciile de călătorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, în măsura în care Agenția facilitează servicii de călătorie asociate, la Societatea de Asigurare-Reasigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A cu sediul în București, Strada Emil Gârleanu, nr. 11, bl. A8, ap. 49, Sector 3, Telefon: 021/3217428. Polița de asigurare seria IF-i, nr. 3444, valabilă până la 09.05.2023 este afișată pe pagina web a agenției de turism The Traveling Tulip.

7.2 Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

7.2.1 În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea călătorului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea călătorului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenție și societatea de asigurare.

7.2.2 În cazul în care călătorul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Călătorul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Călătorul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii de călătorie sau de la data repatrierii.

7.2.3 Călătorul are obligația de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VII pct. 7.2.2.

7.2.4 În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

7.2.5 Documentele justificative constau în principal în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
b) confirmările de primire precizate la pct. 7.2.2, 7.2.3 și 7.2.4 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului și alte documente justificative.

7.2.6 Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, precum și sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

7.2.7 Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător.

7.2.8 În cazul în care după plata despăgubirii, Agenția plătește debitul către călător, acesta are obligația de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul.

7.2.9 Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată de diverse societăți de asigurare.

7.3 Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare, acestea revenind în totalitate asigurătorului.

8.11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

8.11.1 Datele cu caracter personal prelucrate de The Traveling Tulip SRL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de The Traveling Tulip SRL, în calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, aflat in contact de prestării servicii cu Data Protection Officer – DPO Balasa Radu Florin.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legii nr. 190/201 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către The Traveling Tulip SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, The Traveling Tulip SRL poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon personal, adresă domiciliu, adresă de e-mail personală, serie și nr. carte de identitate, serie și nr. pașaport, CNP, data nașterii, vârsta copiilor, apartenența la sindicate, locul de muncă, date medicale relevante pentru activitatea turistică.

8.11.2 Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către The Traveling Tulip SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

8.11.3 Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

– Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care ni le asumăm față de dvs., în conformitate cu contractul de prestări servicii semnat între părți;

– În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite in sarcina noastră, în conformitate cu Codul Fiscal, Codul Muncii, Codul Comercial, Legea Societăților Comerciale, Legea Contabilității, Codul de Procedură Fiscală.

8.11.4 Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

The Traveling Tulip SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor The Traveling Tulip SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri întemeiate si expres formulate), alături de informarea dvs in prealabil.

8.11.5 Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, The Traveling Tulip SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților The Traveling Tulip SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care The Traveling Tulip SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către The Traveling Tulip SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne The Traveling Tulip SRL și/sau vor fi distruse.

8.11.6 Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), beneficiați de dreptul de Informare, Acces, Rectificare, Ștergere, Restricționare, Portabilitate, Opoziție, și de intervenție asupra datelor, conform art. 13,14,15,16,17,18,19, din prezentul regulament.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

8.11.7 Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa The Traveling Tulip SRL prin transmiterea unui e-mail către protectiadatelor@thetravelingtulip.ro.

8.11.8 Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de conținutul acestui document, îl înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

– faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;

– faptul că The Traveling Tulip SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către The Traveling Tulip SRL, puteți accesa site-ul www.haisascoaializam.ro secțiunea Politica de confidențialitate, Politica Generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Politica de securitate și integritate a datelor cu caracter personal.

8.12 Consimțământul parental în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale minorilor (se va completa doar dacă vor exista minori – beneficiari indirecți ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / împuternicit al reprezentanților legali), în calitate de …………………………………………………………………………………………………………… (părinte / reprezentant legal / împuternicit al reprezentanților legali) al minorului / minorilor ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….in vârstă de ………. ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) că The Traveling Tulip SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie și număr pașaport / carte de identitate, în scopul rezervării / comercializării pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul. Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

8.13 Păstrarea Datelor Cu Caracter Personal

Informațiile înregistrate prin datele personale sunt destinate utilizării de către Departamentul Administrativ al The Traveling Tulip SRL, în conformitate cu Analiza de Impact asupra folosirii datelor cu caracter personal. Datele se păstrează în format scris și digital în cadrul departamentului Administrativ. Datele în format scris sunt păstrate în fișet de documente și disponibil doar personalului Administrativ. Datele digitale sunt prezente si păstrate pe calculatorul definit Administrativ, protejat prin sistem de operare Windows/ Mac licențiat, Suită Office licențiată, Pachet Antivirus cu Licență, iar accesul este asigurat prin user și parolă proprie a departamentului administrativ al Societății The Traveling Tulip SRL.

 1. Dispoziții finale

9.1 În cazul în care ora de plecare stabilită de Agenție nu este respectată de către anumite persoane, plecarea se va face fără acele persoane, acestea neavând niciun drept de retur al contravalorii evenimentului sau alte pretenții de orice natură, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

9.2 Agenția își rezervă dreptul de a nu permite accesul, în cadrul evenimentului, persoanelor care nu sunt echipate corespunzător, care au consumat băuturi alcoolice (sau medicamentație) sau persoanelor care nu urmează traseul marcat.

9.3 Agenția își rezervă dreptul să modifice structura turei, traseul sau activitățile fără returnarea taxei achitate, iar călătorii înțeleg și acceptă că toate deciziile luate de organizatori referitoare la siguranța indivizilor și a grupului pe durata derulării pachetului de servicii de călătorie sunt finale și nu se pot negocia.

9.4 Participarea la evenimente și la activitățile din cadrul acestora se face voluntar, pe propria răspundere, fiecare persoană consimțind că nu a fost forțată, obligată în niciun fel să participe.

9.5 Participanții își asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice probleme apărute în urma desfășurării activităților din cadrul evenimentelor.

9.6 În cazul nerespectării regulilor menționate mai sus, SC The Traveling Tulip SRL este absolvită de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute.

9.7 Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie associate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

9.8 Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la altă și de la un tip de destinație la altul.

9.9 Călătorul declară că Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției.

Totodată călătorul consimte că oricare din comunicările/informările Agenției The Traveling Tulip să îi fie trimise prin poștă/email/, la adresele/numerele indicate în preambulul prezentului contract.

9.10 Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

9.11 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

9.12 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Agenția de turism The Traveling Tulip,

Reprezentată prin Iulia – Alexandra Fălcutescu

Călătorul (nume și prenume)

Anexă la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie nr. ……………/ din data de………

Nume și prenume călător

Destinația/Produs

Perioada

Preț

Servicii incluse

Servicii opționale (ne-incluse în preț)

Modalitate de plată

Agenția de turism The Traveling Tulip,

Reprezentată prin Iulia – Alexandra Fălcutescu

Călătorul (nume și prenume)