Contract-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. …………….. din data de ……………….

 

Părțile contractante:

Societatea THE TRAVELING TULIP SRL., cu sediul în Ploiești, Aleea Cirezarilor, nr. 3, județul Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/2554/2018, CUI 39561181, cont bancar RO93INGB0000999908067697, deschis la ING Bank România, titulară a licenței de turism nr. 1900, din 24.05.2019, pentru Agenția: The Traveling Tulip, reprezentată legal prin Administrator, Iulia – Alexandra Fălcuțescu, denumită în continuare Agenția,

și

turistul/reprezentantul turistului,

<Nume> <Prenume>, cu domiciliu în <Localitate>, <Judet/Sector>, str. <Strada>, nr.   <Nr.>, bl.<Bl.>, ap. <Apartament>, identificat cu CI seria <Serie CI/Pasaport>, nr. <Nr. CI/Pasaport>, eliberata de <Institutie eliberare CI/Pasaport>, la data de <Data eliberare CI/Pasaport>, telefon <Telefon>, e-mail <E-mail>,

Au convenit la încheierea prezentului contract.

  1. Obiectul contractului

1.1 Îl constituie vânzarea de către Agenție a următorului pachet de servicii turistice:

………………………………………………………….

1.2 Prezentul contract-cadru se completează cu aspectele prezentate pe website-ul Agenției, corespunzător evenimentului ales de turist / în anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.

  1. Încheierea contractului

Contractul se consideră încheiat în momentul în care Agenția a transmis turistului/reprezentantul turistului, pe un suport durabil, confirmarea comenzii transmisă de acesta.

  1. Prețul contractului și modalități de plată

3.1 Prețul pachetului de servicii turistice contractului este de ………………… și se compune din costul serviciilor turistice efective și comisionul Agenției. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat pe site-ul agenției, în alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

În cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil, costurile suplimentare vor fi suportate de turist care își asumă răspunderea pentru plata acestor costuri.

3.2 Modalități de plată:

3.2.1 La încheierea contractului agenția va solicita după caz, plata integrală a evenimentului sau un avans, reprezentând o parte din prețul acestuia, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul contract.

3.2.2 În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face înainte de termenul specificat pe site-ul agenției sau pe pagina de Facebook a acesteia. Neplata sumei rămase, în termenele stipulate atrage anularea prezentului contract și pierderea sumelor achitate în avans.

3.2.3 Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua în RON la cursul de referință al BNR din ziua emiterii facturii, EUR sau USD. De asemenea, plata serviciilor turistice se poate efectua prin vouchere de vacanță.

  1. Drepturile si obligațiile Agenției

4.1 În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului cum ar fi: prețul pachetului turistic, serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția are obligația de a informa turistul cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii călătoriei/prestării serviciilor.

În cazurile prevăzute la pct. 4.4., literele, b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

4.2 Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării – după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.3 În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată, sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie pe cât posibil de aceeași calitate și cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare și, după caz, despăgubirea, reprezentând contravaloarea serviciilor neprestate.

4.4 Agenția este răspunzătoare pentru bună executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.
c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.5 În cazul în care se amână sau se anulează un anumit eveniment din motive care nu sunt imputabile nici turistului nici agenției, există 3 posibilități de alocare a sumei achitate:
a) În cazul amânării evenimentului pentru o altă perioadă, suma achitată se poate aloca pentru evenimentul din acea perioadă cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul s-a modificat sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul a scăzut;
b)Contravaloarea achitată se poate folosi pentru achiziționarea altor servicii ale Agenției, cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul serviciilor dorite este mai mare, sau restituirii diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mic;
c)Banii se pot recupera integral în termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării contului bancar pentru returnarea contravalorii evenimentului.

4.6 Agenția are obligația să furnizeze turistului prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, mesaj pe Facebook, sms etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de dată plecării, următoarele informații:
a) ora și locul plecării;
b) echipamentul necesar;
c) un număr de apel care să îi permită contactarea organizatorului;
d) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

4.7 Agenția parte în contract este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

  1. Drepturile si obligațiile turistului

 5.1 În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate:
a) să-și exercite dreptul de retragere, de care poate beneficia după cum urmează:

  • la evenimentele fără cazare, cu minimum 14 zile calendaristice înainte de data plecării; 
  • la evenimentele cu cazare, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data plecării. 

Dreptul de retragere trebuie să fie exprimat neechivoc de către turist, cu informarea Agenției prin e-mail. În situația exercitării dreptului de retragere, Agenția are obligația de a rambursa turistului toate sumele primite, fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată cu privire la decizia de retragere.
b) să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța Agenția prin e-mail cu cel puțin 3 zile înaintea datei de plecare.

În cazul în care dreptul de retragere este exercitat cu mai puțin de 14 zile calendaristice înainte de data plecării, în cazul evenimentelor fără cazare, sau cu mai puțin de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării, în cazul evenimentelor cu cazare, sumele de bani achitate către Agenție nu se returnează și nu pot fi folosite pentru alte servicii.

5.2 În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia/denunța unilateral contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată de către Agenție a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.3 Turistul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. IV pct. 4.1. privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplică cauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.4. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denunțarea unilaterală contractului fără plata penalităților sau
b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.4 În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.1., se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.5 În cazul în care turistul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul pct. 5.3. sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.6 În toate cazurile menţionate la pct. 5.5., turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat pe site-ul Agenției, corespunzător fiecărui eveniment în parte, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.4. lit. b);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5.7 Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.8 În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist.

Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.9 Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.10 Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate în vederea acordării serviciilor turistice.

5.11 Turistul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în strictă responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar agenția de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.12 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care turistul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la condițiile de călătorie (de ex. necesitatea obținerii vizei, necesitatea de a avea pașaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

5.13 Agenția de turism recomandă turiștilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de plecare (orar de plecare, loc de întâlnire, etc.).

5.14 În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. In cazul in care pachetul de servicii este achizitionat de o persoana juridica, aceasta se obliga sa comunice turistilor drepturile si obligatiile acestora in conformitate cu prezentul contract.

5.15 Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

5.16 Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.17 În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.18 Turistul are obligația:
a) să respecte itinerariul recomandat și să nu se abată de la traseul stabilit de organizatori;
b) să respecte indicațiile organizatorilor și să aibă un comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite în timpul desfășurării evenimentului (turiștii, șoferii, angajații punctelor de atracție turistică, angajații punctelor de cazare etc);
c) să nu consume băuturi alcoolice pe traseu sau alte substanțe interzise de lege, să nu fumeze în mijloacele de transport, în locurile publice închise unde nu este permis fumatul, nici în timpul desfășurării activităților specifice turismului montan;
d) să nu distrugă bunurile existente în mijloacele de transport, la locul de cazare sau cele întâlnite la vizitarea atracțiilor turistice, să nu arunce resturi alimentare, ambalaje sau orice alte materiale care nu sunt biodegradabile în afara locurilor special amenajate;
e) să înștiințeze organizatorii în cazul apariției oricăror probleme apărute în timpul desfășurării evenimentelor și să nu efectueze acțiuni care necesită efort fizic în cazul apariției problemelor medicale. În cazul în care există condiții medicale preexistente, care ar putea afecta participarea turistului la eveniment, turistul este obligat să anunțe agenția înainte de plecarea în calatorie.

  1. 6Reclamații

6.1 În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenției The Traveling Tulip sunt:

Telefon: 0722 463 622

E-mail: office@thetravelingtulip.ro

6.2 Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va trimite Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz. Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal. Nu vor fi acceptate reclamațiile făcute în numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agenția nu a fost informată în scris la data producerii evenimentului

  1. Asigurari

7.1 Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la Societatea de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE S.A cu sediul în București, Strada Emanoil Porumbaru, nr.93-95, Sector 1, Telefon: 021/2310054.Polița de asigurare seria BN, nr. 000001832, valabilă până la 20.05.2021 este afișată pe pagina web a agenției de turism The Traveling Tulip.

7.2 Condițiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

7.2.1 În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenție și societatea de asigurare.

7.2.2 În cazul în care turistul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

7.2.3 Turistul are obligația de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VII pct. 7.2.2.

7.2.4 În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

7.2.5 Documentele justificative constau în principal în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct. 7.2.2, 7.2.3 și 7.2.4 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului și alte documente justificative.

7.2.6 Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum și sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

7.2.7 Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

7.2.8 În cazul în care după plata despăgubirii, Agenția plătește debitul către turist, acesta are obligația de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul.

7.2.9 Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Turistul se poate informa despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată de diverse societăți de asigurare.

7.3 Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare, acestea revenind în totalitate asigurătorului.

8.11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

8.11.1 Datele cu caracter personal prelucrate de The Traveling Tulip SRL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de The Traveling Tulip SRL, in calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, aflat in contact de prestării servicii cu Data Protection Officer – DPO Balasa Radu Florin.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legii  nr. 190/201 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către The Traveling Tulip SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, The Traveling Tulip SRL poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon personal, adresă domiciliu, adresă de e-mail personală, serie și nr. carte de identitate, serie și nr. pașaport, CNP, data nașterii, vârsta copiilor, apartenența la sindicate, locul de muncă, date medicale relevante pentru activitatea turistică.

8.11.2 Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către The Traveling Tulip SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

8.11.3 Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

–     Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care ni le asumăm față de dvs., în conformitate cu contractul de prestări servicii semnat între părți;

–     În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite in sarcina noastră, în conformitate cu Codul Fiscal, Codul Muncii, Codul Comercial, Legea Societăților Comerciale, Legea Contabilității, Codul de Procedură Fiscală.

8.11.4 Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

The Traveling Tulip SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor The Traveling Tulip SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri întemeiate si expres formulate), alături de informarea dvs in prealabil.

8.11.5 Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, The Traveling Tulip SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților The Traveling Tulip SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care The Traveling Tulip SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către The Traveling Tulip SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne The Traveling Tulip SRL și/sau vor fi distruse.

8.11.6 Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), beneficiați de dreptul de Informare, Acces, Rectificare, Ștergere, Restricționare, Portabilitate, Opoziție,  și  de intervenție asupra datelor, conform art. 13,14,15,16,17,18,19, din prezentul regulament. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

8.11.7 Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa The Traveling Tulip SRL prin transmiterea unui e-mail către protectiadatelor@thetravelingtulip.ro.

8.11.8 Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de conținutul acestui document, îl înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

–  faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;

– faptul că The Traveling Tulip SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către The Traveling Tulip SRL, puteți accesa site-ul www.haisascoaializam.ro secțiunea Politica de confidențialitate, Politica Generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Politica de securitate și integritate a datelor cu caracter personal.

8.12 Consimțământul parental în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale minorilor (se va completa doar dacă vor exista minori – beneficiari indirecți ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / împuternicit al reprezentanților legali), în calitate de …………………………………………………………………………………………………………… (părinte / reprezentant legal / împuternicit al reprezentanților legali) al minorului / minorilor ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….in vârstă de ………. ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) că The Traveling Tulip SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie și număr pașaport / carte de identitate, în scopul rezervării / comercializării pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul. Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

8.13 Păstrarea Datelor Cu Caracter Personal

Informațiile înregistrate prin datele personale sunt destinate utilizării de către Departamentul Administrativ al The Traveling Tulip SRL, în conformitate cu Analiza de Impact asupra folosirii datelor cu caracter personal. Datele se păstrează în format scris și digital în cadrul departamentului Administrativ. Datele în format scris sunt păstrate în fișet de documente și disponibil doar personalului Administrativ. Datele digitale sunt prezente si păstrate pe calculatorul definit Administrativ, protejat prin sistem de operare Windows/ Mac licențiat, Suită Office licențiată, Pachet Antivirus cu Licență, iar accesul este asigurat prin user și parolă proprie a departamentului administrativ al Societății The Traveling Tulip SRL.

  1. Dispoziții finale

9.1 În cazul în care ora de plecare stabilită de organizatori nu este respectată de către anumite persoane, vom pleca fără acele persoane, acestea neavând niciun drept de retur al contravalorii evenimentului sau alte pretenții de orice natură, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

9.2 Organizatorii își rezervă dreptul de a nu permite accesul, în cadrul evenimentului, persoanelor care nu sunt echipate corespunzător, care au consumat băuturi alcoolice (sau medicamentație) sau persoanelor care nu urmează traseul marcat.

9.3 Organizatorii își rezervă dreptul să modifice structura turei, traseul sau activitățile fără returnarea taxei achitate, iar turistii înțeleg și acceptă că toate deciziile luate de organizatori referitoare la siguranța indivizilor și a grupului pe durata derulării pachetului de servicii turistice sunt finale și nu se pot negocia.

9.4 Participarea la evenimente și la activitățile din cadrul acestora se face voluntar, pe propria răspundere, fiecare persoană consimțind că nu a fost forțată, obligată în niciun fel să participe.

9.5 Participanții își asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice probleme apărute în urma desfășurării activităților din cadrul evenimentelor.

9.6 În cazul nerespectării regulilor menționate mai sus, SC The Traveling Tulip SRL este absolvită de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute.

9.7 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 631/2001 cu modificările ulterioare, OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

9.8 Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la altă și de la un tip de destinație la altul.

9.9 Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin acceptarea pachetelor de servicii turistice achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

Totodată turistul consimte că oricare din comunicările/informările Agenției The Traveling Tulip să îi fie trimise prin poștă/email/, la adresele/numerele indicate în preambulul prezentului contract.

9.10 Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

9.11 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

9.12 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  

Agenția de turism The Traveling Tulip,

Reprezentată prin Iulia – Alexandra Fălcutescu

 

 

Turistul (nume și prenume)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice nr. ……………/ din data de………

 

Nume și prenume turist

 

Destinația/Produs turistic

 

Perioada

 

Preț

 

Servicii incluse

 

Servicii opționale (ne-incluse în preț)

 

Modalitate de plată

 

 

Agenția de turism The Traveling Tulip,

Reprezentată prin Iulia – Alexandra Fălcutescu

 

 

Turistul (nume și prenume)

 

Secure payments
Secure payments by Twispay